10090500000027
خيارشور، ممتاز، غير تخميري، قوطي فلزي با در معمولي، 860 g، نام تجارتي يك و يك، فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب، ايران
Pickled cucumber, superior, non fermentative, metal can with regular lid, 860 g, trade name YEK O YEK, DASHT-E-MORGHAB FOOD PRODUCTS, IRAN
قوطي

فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - ايران

DASHT-E-MORGHAB FOOD PRODUCTS - IRAN

10090500000027

يك و يك

YEK O YEK

خيارشور

Pickled cucumber


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
درجه كيفيت ممتاز superior quality grade
روش تهيه غير تخميري non fermentative preparation method
نوع بسته بندي قوطي فلزي با در معمولي metal can with regular lid packaging type
وزن 860 g 860 g weight
نام تجارتي يك و يك YEK O YEK trade name
مرجع سازنده فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب DASHT-E-MORGHAB FOOD PRODUCTS producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد