10090500000041
خيارشور، ممتاز، غير تخميري، حلب، 16 kg، نام تجارتي يك و يك، فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب، ايران
Pickled cucumber, superior, non fermentative, tin, 16 kg, trade name YEK O YEK, DASHT-E-MORGHAB FOOD PRODUCTS, IRAN
حلب

فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - ايران

DASHT-E-MORGHAB FOOD PRODUCTS - IRAN

10090500000041

يك و يك

YEK O YEK

خيارشور

Pickled cucumber


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
درجه كيفيت ممتاز superior quality grade
روش تهيه غير تخميري non fermentative preparation method
نوع بسته بندي حلب tin packaging type
وزن 16 kg 16 kg weight
نام تجارتي يك و يك YEK O YEK trade name
مرجع سازنده فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب DASHT-E-MORGHAB FOOD PRODUCTS producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد