10051700000095
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، ليموناد، بطري پت، 1500 cc، نام تجارتي زمزم، زمزم تهران، ايران
Soft drink, normal, carbonated, with sugar, lemonade, pet bottle, 1500 cc, trade name ZAM ZAM, TEHRAN ZAMZAM, IRAN
بطري

زمزم تهران - ايران

TEHRAN ZAMZAM - IRAN

10051700000095

زمزم

ZAM ZAM

نوشابه

Soft drink


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع معمولي normal type
وضعيت گاز گازدار carbonated gas status
وضعيت شكر با شكر with sugar sugar status
طعم ليموناد lemonade taste
نوع بسته بندي بطري پت pet bottle packaging type
حجم 1500 cc 1500 cc volume
نام تجارتي زمزم ZAM ZAM trade name
مرجع سازنده زمزم تهران TEHRAN ZAMZAM producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد