10090500000089
خيارشور، ممتاز، غير تخميري، كارتن 12 جار شيشه اي، 650 g، نام تجارتي آتا، آتاكو، ايران
Pickled cucumber, superior, non fermentative, 12 glass jars in carton, 650 g, trade name ATA, ATACO, IRAN
كارتن

آتاكو - ايران

ATACO - IRAN

10090500000089

آتا

ATA

خيارشور

Pickled cucumber


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
درجه كيفيت ممتاز superior quality grade
روش تهيه غير تخميري non fermentative preparation method
نوع بسته بندي كارتن 12 جار شيشه اي 12 glass jars in carton packaging type
وزن 650 g 650 g weight
نام تجارتي آتا ATA trade name
مرجع سازنده آتاكو ATACO producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد