10550700000468
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 6 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 240 Rt، توان الكتريكي 160.3 kW، مدل MRLCW 240-6، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
Compressive chiller, water cooled, Reciprocating, 6 compressors, cooling capacity 240 Rt, electrical power 160.3 kW, model MRLCW 240-6, MEHKOOH TAHVIEH INDUSTRIAL, IRAN
عدد

صنعتي مهكوه تهويه - ايران

MEHKOOH TAHVIEH INDUSTRIAL - IRAN

10550700000468

MRLCW 240-6

چيلر تراكمي تاسيسات

Compressive chiller \ installation


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع كندانسور آب خنك water cooled type of condenser
نوع كمپرسور رفت و برگشتي Reciprocating compressor type
تعداد كمپرسور 6 كمپرسور 6 compressors number of compressors
ظرفيت سرمايش 240 Rt 240 Rt cooling capacity
توان الكتريكي 160.3 kW 160.3 kW electrical power
مدل MRLCW 240-6 MRLCW 240-6 model
مرجع سازنده صنعتي مهكوه تهويه MEHKOOH TAHVIEH INDUSTRIAL producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع پيكريندي كمپرسور نيمه بسته semi hermetic compressor configuration type
نوع مبرد R-22 R-22 refrigerant type
دماي آب سرد رفت 5 °C 5 °C chilled water supply temperature
دماي آب خنك كننده رفت 27 °C 27 °C cooling water supply temperature
دبي آب خنك كننده 38.8 lit\s 38.8 lit\s cooling water flow rate
دبي آب سرد 26 lit\s 26 lit\s chilled water flow rate
ظرفيت سرمايش واقعي 185.4 Rt 185.4 Rt actual cooling capacity
افت فشار اواپراتور 31.6 kpa 31.6 kpa evaporator pressure drop
افت فشار كندانسور 24.7 kpa 24.7 kpa condenser pressure drop
فركانس 50 HZ 50 HZ frequency
دماي آب خنك كننده برگشت 32 °C 32 °C cooling water return temperature
ولتاژ 380 V 380 V voltage
تعداد فاز 3 فاز 3 phases number of phases
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
18236 صنعتي مهكوه تهويه - ايران MEHKOOH TAHVIEH INDUSTRIAL - IRAN
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد