10550700000499
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 4 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 140 Rt، توان الكتريكي 92.9 kW، مدل MRLCW 140-4، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
Compressive chiller, water cooled, Reciprocating, 4 compressors, cooling capacity 140 Rt, electrical power 92.9 kW, model MRLCW 140-4, MEHKOOH TAHVIEH INDUSTRIAL, IRAN
عدد

صنعتي مهكوه تهويه - ايران

MEHKOOH TAHVIEH INDUSTRIAL - IRAN

10550700000499

MRLCW 140-4

چيلر تراكمي تاسيسات

Compressive chiller \ installation


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع كندانسور آب خنك water cooled type of condenser
نوع كمپرسور رفت و برگشتي Reciprocating compressor type
تعداد كمپرسور 4 كمپرسور 4 compressors number of compressors
ظرفيت سرمايش 140 Rt 140 Rt cooling capacity
توان الكتريكي 92.9 kW 92.9 kW electrical power
مدل MRLCW 140-4 MRLCW 140-4 model
مرجع سازنده صنعتي مهكوه تهويه MEHKOOH TAHVIEH INDUSTRIAL producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع پيكريندي كمپرسور نيمه بسته semi hermetic compressor configuration type
نوع مبرد R-22 R-22 refrigerant type
دماي آب سرد رفت 5 °C 5 °C chilled water supply temperature
دماي آب خنك كننده رفت 27 °C 27 °C cooling water supply temperature
دبي آب خنك كننده 22.9 lit\s 22.9 lit\s cooling water flow rate
دبي آب سرد 15.5 lit\s 15.5 lit\s chilled water flow rate
ظرفيت سرمايش واقعي 110.3 Rt 110.3 Rt actual cooling capacity
افت فشار اواپراتور 15.9 kpa 15.9 kpa evaporator pressure drop
افت فشار كندانسور 22.6 kpa 22.6 kpa condenser pressure drop
فركانس 50 HZ 50 HZ frequency
دماي آب خنك كننده برگشت 32 °C 32 °C cooling water return temperature
ولتاژ 380 V 380 V voltage
تعداد فاز 3 فاز 3 phases number of phases
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
18236 صنعتي مهكوه تهويه - ايران MEHKOOH TAHVIEH INDUSTRIAL - IRAN
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد