10051600000034
كمپوت، گلابي، با شكر، بسته شرينك 12 قوطي فلزي با در معمولي، 430 g، نام تجارتي قدس خراسان، صنايع غذايي قدس خراسان، ايران
Compote, pear, with sugar, 12 metal cans with regular lid in shrink pack, 430 g, trade name GHODS KHORASAN, GHODS KHORASAN FOOD INDUSTRIES, IRAN
قوطي

صنايع غذايي قدس خراسان - ايران

GHODS KHORASAN FOOD INDUSTRIES - IRAN

10051600000034

قدس خراسان

GHODS KHORASAN

كمپوت

Compote


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع گلابي pear type
وضعيت شكر با شكر with sugar sugar status
نوع بسته بندي بسته شرينك 12 قوطي فلزي با در معمولي 12 metal cans with regular lid in shrink pack packaging type
وزن 430 g 430 g weight
نام تجارتي قدس خراسان GHODS KHORASAN trade name
مرجع سازنده صنايع غذايي قدس خراسان GHODS KHORASAN FOOD INDUSTRIES producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد