10051600000096
كمپوت، گيلاس، با شكر، بسته شرينك 24 قوطي فلزي با در معمولي، 430 g، نام تجارتي زشك، توليدي حسنانو، ايران
Compote, cherry, with sugar, 24 metal cans with regular lid in shrink pack, 430 g, trade name ZOSHK, HASANANOU MANUFACTURING, IRAN
قوطي

توليدي حسنانو - ايران

HASANANOU MANUFACTURING - IRAN

10051600000096

زشك

ZOSHK

كمپوت

Compote


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع گيلاس cherry type
وضعيت شكر با شكر with sugar sugar status
نوع بسته بندي بسته شرينك 24 قوطي فلزي با در معمولي 24 metal cans with regular lid in shrink pack packaging type
وزن 430 g 430 g weight
نام تجارتي زشك ZOSHK trade name
مرجع سازنده توليدي حسنانو HASANANOU MANUFACTURING producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد