10007700000054
پسته با پوست، زعفراني، فندقي، درجه يك، بسته سلفوني، 75 g، نام تجارتي گلستان، گلستان، ايران
Unshelled pistachio, saffron, fandoghi, grade one, cellophane pack, 75 g, trade name GOLESTAN, GOLESTAN, IRAN
بسته

گلستان - ايران

GOLESTAN - IRAN

10007700000054

گلستان

GOLESTAN

پسته با پوست

Unshelled pistachio


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
وضعيت زعفراني saffron status
نوع فندقي fandoghi type
درجه كيفيت درجه يك grade one quality grade
نوع بسته بندي بسته سلفوني cellophane pack packaging type
وزن 75 g 75 g weight
نام تجارتي گلستان GOLESTAN trade name
مرجع سازنده گلستان GOLESTAN producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد