10081000000013
عسل، بدون موم، آفتابگردان، جار شيشه اي با در فلزي، 410 g، نام تجارتي سانيا، كشت و صنعت آنا كنسرو، ايران
Honey, without wax, sunflower, glass jar with metal lid, 410 g, trade name SANYA, ANA CONSERVE AGRO INDUSTRY, IRAN
عدد

كشت و صنعت آنا كنسرو - ايران

ANA CONSERVE AGRO INDUSTRY - IRAN

10081000000013

سانيا

SANYA

عسل

Honey


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
وضعيت موم بدون موم without wax wax status
نوع آفتابگردان sunflower type
نوع بسته بندي جار شيشه اي با در فلزي glass jar with metal lid packaging type
وزن 410 g 410 g weight
نام تجارتي سانيا SANYA trade name
مرجع سازنده كشت و صنعت آنا كنسرو ANA CONSERVE AGRO INDUSTRY producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد