10051700000019
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، كولا، بطري پت، 2 lit، نام تجارتي عاليس، چشمه نوشان خراسان، ايران
Soft drink, normal, carbonated, with sugar, cola, pet bottle, 2 lit, trade name ALIS, CHESHMEH NOUSHAN KHORASAN, IRAN
بطري

چشمه نوشان خراسان - ايران

CHESHMEH NOUSHAN KHORASAN - IRAN

10051700000019

6260524700488

0160210052470001

عاليس

ALIS

نوشابه

Soft drink


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع معمولي normal type
وضعيت گاز گازدار carbonated gas status
وضعيت شكر با شكر with sugar sugar status
طعم كولا cola taste
نوع بسته بندي بطري پت pet bottle packaging type
حجم 2 lit 2 lit volume
نام تجارتي عاليس ALIS trade name
مرجع سازنده چشمه نوشان خراسان CHESHMEH NOUSHAN KHORASAN producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد