10051700000064
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، كولا، بطري پت، 1500 cc، نام تجارتي آيسلند، آب معدني رباط زاگرس، ايران
Soft drink, normal, carbonated, with sugar, cola, pet bottle, 1500 cc, trade name ICE LAND, ROBAT ZAGROS MINERAL WATER, IRAN
بطري

آب معدني رباط زاگرس - ايران

ROBAT ZAGROS MINERAL WATER - IRAN

10051700000064

6260620300186

0160210062030011

آيسلند

ICE LAND

نوشابه

Soft drink


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع معمولي normal type
وضعيت گاز گازدار carbonated gas status
وضعيت شكر با شكر with sugar sugar status
طعم كولا cola taste
نوع بسته بندي بطري پت pet bottle packaging type
حجم 1500 cc 1500 cc volume
نام تجارتي آيسلند ICE LAND trade name
مرجع سازنده آب معدني رباط زاگرس ROBAT ZAGROS MINERAL WATER producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد