10031800000027
دوغ، معمولي، بدون گاز، پاستوريزه و هموژنيزه، گاوي، بدون چربي، طعم معمولي، كيسه نايلوني، 1 lit، نام تجارتي مي ماس، لبنيات مادي، ايران
Doogh, normal, uncarbonated, pasteurized and homogenized, cow, fat free, taste normal, nylon bag, 1 lit, trade name MIMAS, MADI DAIRY, IRAN
كيسه

لبنيات مادي - ايران

MADI DAIRY - IRAN

10031800000027

مي ماس

MIMAS

دوغ پاستوريزه

Doogh \ Pasteurized


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
نوع معمولي normal type
وضعيت گاز بدون گاز uncarbonated gas status
نوع فرآيند پاستوريزه و هموژنيزه pasteurized and homogenized process type
نوع شير گاوي cow milk type
درصد چربي بدون چربي fat free fat percentage
طعم معمولي normal taste
نوع بسته بندي كيسه نايلوني nylon bag packaging type
حجم 1 lit 1 lit volume
نام تجارتي مي ماس MIMAS trade name
مرجع سازنده لبنيات مادي MADI DAIRY producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد