15228900000223
ميخ، فولاد ضد زنگ، شكل سر تخت، شكل ساقه صاف، شكل نوك الماسه، قطر 2.77 mm، طول 25 mm، جعبه مقوايي، 25 kg، مدل TOOSKA، صنايع فلزي مازند، ايران
Nail, stainless steel, head shape flat, shank shape smooth, point shape diamond, diameter 2.77 mm, length 25 mm, cardboard box, 25 kg, model TOOSKA, MAZAND METAL INDUSTRIES, IRAN
جعبه

صنايع فلزي مازند - ايران

MAZAND METAL INDUSTRIES - IRAN

15228900000223

6261346700243

TOOSKA

ميخ قطعه جنرال

Nail \ general part


ويژگي هاي اجباري
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
جنس فولاد ضد زنگ stainless steel material
شكل سر تخت flat head shape
شكل ساقه صاف smooth shank shape
شكل نوك الماسه diamond point shape
قطر 2.77 mm 2.77 mm diameter
طول 25 mm 25 mm length
نوع بسته بندي جعبه مقوايي cardboard box packaging type
وزن 25 kg 25 kg weight
مدل TOOSKA TOOSKA model
مرجع سازنده صنايع فلزي مازند MAZAND METAL INDUSTRIES producer
كشور سازنده ايران IRAN made in
ويژگي هاي تکمیلی
نام عنصر نام ارزش Value Name Property Name
ویژگی یافت نشد
کد عضویت نام شرکت انگليسي نام شرکت
ویژگی یافت نشد
مرجع سازنده Resource Name شماره فنی(PN)
اقلام مشابه سازندگان خارجی یافت نشد
اطلاعات اظهاري سازنده
سازمان مصرف كننده Consumer Name کد داخلی سازمان
ویژگی یافت نشد
کد والد نام والد ParentName مرجع سازنده شماره فنی(PN)
ویژگی یافت نشد
نام فايل نوع فايل
فايلي یافت نشد