کد کالا: 10556400000692
هواساز، تك منطقه اي، با كويل سرمايشي و گرمايشي، L شكل، دبي هوا 22000 CFM، ظرفيت كويل برودتي 574000 Btu\h، ظرفيت كويل حرارتي 1700000 Btu\h، مدل AHU220-L، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : AHU220-L
کد کالا: 10556400000708
هواساز، تك منطقه اي، با كويل سرمايشي و گرمايشي، L شكل، دبي هوا 20000 CFM، ظرفيت كويل برودتي 520000 Btu\h، ظرفيت كويل حرارتي 1542000 Btu\h، مدل AHU200-L، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : AHU200-L
کد کالا: 10556400000715
هواساز، تك منطقه اي، با كويل سرمايشي و گرمايشي، L شكل، دبي هوا 15000 CFM، ظرفيت كويل برودتي 382000 Btu\h، ظرفيت كويل حرارتي 1150000 Btu\h، مدل AHU150-L، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : AHU150-L
کد کالا: 10556400000722
هواساز، تك منطقه اي، با كويل سرمايشي و گرمايشي، L شكل، دبي هوا 12000 CFM، ظرفيت كويل برودتي 300000 Btu\h، ظرفيت كويل حرارتي 914000 Btu\h، مدل AHU120-L، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : AHU120-L
کد کالا: 10556400000739
هواساز، تك منطقه اي، با كويل سرمايشي و گرمايشي، L شكل، دبي هوا 10000 CFM، ظرفيت كويل برودتي 238000 Btu\h، ظرفيت كويل حرارتي 754000 Btu\h، مدل AHU100-L، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : AHU100-L
کد کالا: 10556400000746
هواساز، تك منطقه اي، با كويل سرمايشي و گرمايشي، L شكل، دبي هوا 6000 CFM، ظرفيت كويل برودتي 134000 Btu\h، ظرفيت كويل حرارتي 447000 Btu\h، مدل AHU60-L، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : AHU60-L
کد کالا: 10556400000753
هواساز، تك منطقه اي، با كويل سرمايشي و گرمايشي، L شكل، دبي هوا 3500 CFM، ظرفيت كويل برودتي 89600 Btu\h، ظرفيت كويل حرارتي 270000 Btu\h، مدل AHU35-L، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : AHU35-L
کد کالا: 10556400000760
هواساز، تك منطقه اي، با كويل سرمايشي و گرمايشي، L شكل، دبي هوا 2500 CFM، ظرفيت كويل برودتي 62200 Btu\h، ظرفيت كويل حرارتي 192000 Btu\h، مدل AHU25-L، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : AHU25-L