کد کالا: 10628600000014
كولر آبي، پشت بامي، ظرفيت هوادهي 1870 m^3\h، مدل BF3-M، برفاب، ايران
مرجع سازنده : برفاب - ايران
مدل : BF3-M
کد کالا: 10628600000021
كولر آبي، پشت بامي، ظرفيت هوادهي 5950 m^3\h، مدل BF4، برفاب، ايران
مرجع سازنده : برفاب - ايران
مدل : BF4
کد کالا: 10628600000038
كولر آبي، متحرك، ظرفيت هوادهي 2380 m^3\h، مدل BF3-V، برفاب، ايران
مرجع سازنده : برفاب - ايران
مدل : BF3-V
کد کالا: 10628600000045
كولر آبي، متحرك، ظرفيت هوادهي 1600 m^3\h، مدل BF3-T، برفاب، ايران
مرجع سازنده : برفاب - ايران
مدل : BF3-T
کد کالا: 10628600000052
كولر آبي، متحرك، ظرفيت هوادهي 1600 m^3\h، مدل BF3-S، برفاب، ايران
مرجع سازنده : برفاب - ايران
مدل : BF3-S
کد کالا: 10628600000069
كولر آبي، پشت بامي، ظرفيت هوادهي 7650 m^3\h، مدل BF7، برفاب، ايران
مرجع سازنده : برفاب - ايران
مدل : BF7
کد کالا: 10628600000076
كولر آبي، پشت بامي، ظرفيت هوادهي 6370 m^3\h، مدل BF5-B، برفاب، ايران
مرجع سازنده : برفاب - ايران
مدل : BF5-B
کد کالا: 10628600000083
كولر آبي، پشت بامي، ظرفيت هوادهي 660 m^3\h، مدل BF5، برفاب، ايران
مرجع سازنده : برفاب - ايران
مدل : BF5
کد کالا: 10628600000090
كولر آبي، پشت بامي، ظرفيت هوادهي 4100 m^3\h، مدل BF3، برفاب، ايران
مرجع سازنده : برفاب - ايران
مدل : BF3
کد کالا: 10628600000106
كولر آبي، پشت بامي، ظرفيت هوادهي 1500 m^3\h، مدل BF2، برفاب، ايران
مرجع سازنده : برفاب - ايران
مدل : BF2