کد کالا: 10041500000012
گوشت، تازه، فيله، مرغ، بدون پوست، طعم ساده، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 700 g، نام تجارتي توژي، توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي توژي شيراز، ايران
مرجع سازنده : توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي توژي شيراز - ايران
مدل :
کد کالا: 10041500000029
گوشت، تازه، فيله، مرغ، بدون پوست، طعم زعفراني، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 700 g، نام تجارتي توژي، توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي توژي شيراز، ايران
مرجع سازنده : توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي توژي شيراز - ايران
مدل :
کد کالا: 10041500000036
گوشت، تازه، ران كامل، مرغ، بدون پوست، طعم ساده، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 700 g، نام تجارتي توژي، توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي توژي شيراز، ايران
مرجع سازنده : توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي توژي شيراز - ايران
مدل :
کد کالا: 10041500000043
گوشت، تازه، سينه بدون استخوان، مرغ، بدون پوست، طعم ساده، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 700 g، نام تجارتي توژي، توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي توژي شيراز، ايران
مرجع سازنده : توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي توژي شيراز - ايران
مدل :
کد کالا: 10041500000050
گوشت، تازه، كعب ران، مرغ، بدون پوست، طعم ساده، ظرف يكبار مصرف با روكش سلفوني، 700 g، نام تجارتي توژي، توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي توژي شيراز، ايران
مرجع سازنده : توليد و بسته بندي فرآورده هاي غذايي توژي شيراز - ايران
مدل :