کد کالا: 10031800000119
دوغ، معمولي، بدون گاز، پاستوريزه و هموژنيزه، گاوي، 1.2 % چربي، طعم سماق و ريحان، بسته شرينك 15 بطري پت، 250 cc، نام تجارتي پاك، لبنيات پاستوريزه پاك، ايران
مرجع سازنده : لبنيات پاستوريزه پاك - ايران
مدل :
کد کالا: 10031800000126
دوغ، معمولي، بدون گاز، پاستوريزه و هموژنيزه، گاوي، 1.2 % چربي، طعم سماق و ريحان، بطري پت، 250 cc، نام تجارتي پاك، لبنيات پاستوريزه پاك، ايران
مرجع سازنده : لبنيات پاستوريزه پاك - ايران
مدل :
کد کالا: 10031800000133
دوغ، معمولي، بدون گاز، پاستوريزه و هموژنيزه، گاوي، 1.2 % چربي، طعم ليمو فلفلي، بطري پت، 250 cc، نام تجارتي پاك، لبنيات پاستوريزه پاك، ايران
مرجع سازنده : لبنيات پاستوريزه پاك - ايران
مدل :
کد کالا: 10031800000140
دوغ، معمولي، بدون گاز، پاستوريزه و هموژنيزه، گاوي، 1.2 % چربي، طعم نعناع و پونه، بطري پت، 250 cc، نام تجارتي پاك، لبنيات پاستوريزه پاك، ايران
مرجع سازنده : لبنيات پاستوريزه پاك - ايران
مدل :
کد کالا: 10031800000157
دوغ، معمولي، بدون گاز، پاستوريزه و هموژنيزه، گاوي، 1.2 % چربي، طعم نعناع و پونه، بطري پت، 1300 cc، نام تجارتي پاك، لبنيات پاستوريزه پاك، ايران
مرجع سازنده : لبنيات پاستوريزه پاك - ايران
مدل :
کد کالا: 10031800000164
دوغ، معمولي، بدون گاز، پاستوريزه و هموژنيزه، گاوي، 1.2 % چربي، طعم ليمو فلفلي، بطري پت، 1300 cc، نام تجارتي پاك، لبنيات پاستوريزه پاك، ايران
مرجع سازنده : لبنيات پاستوريزه پاك - ايران
مدل :
کد کالا: 10031800000171
دوغ، معمولي، بدون گاز، پاستوريزه و هموژنيزه، گاوي، 1.2 % چربي، طعم سماق و ريحان، بطري پت، 1300 cc، نام تجارتي پاك، لبنيات پاستوريزه پاك، ايران
مرجع سازنده : لبنيات پاستوريزه پاك - ايران
مدل :
کد کالا: 10031800000188
دوغ، معمولي، بدون گاز، پاستوريزه و هموژنيزه، گاوي، 1.2 % چربي، طعم نعناع و پونه، بسته شرينك 6 بطري پت، 1300 cc، نام تجارتي پاك، لبنيات پاستوريزه پاك، ايران
مرجع سازنده : لبنيات پاستوريزه پاك - ايران
مدل :
کد کالا: 10031800000195
دوغ، معمولي، بدون گاز، پاستوريزه و هموژنيزه، گاوي، 1.2 % چربي، طعم ليمو فلفلي، بسته شرينك 6 بطري پت، 1300 cc، نام تجارتي پاك، لبنيات پاستوريزه پاك، ايران
مرجع سازنده : لبنيات پاستوريزه پاك - ايران
مدل :
کد کالا: 10031800000201
دوغ، معمولي، بدون گاز، پاستوريزه و هموژنيزه، گاوي، 1.2 % چربي، طعم سماق و ريحان، بسته شرينك 6 بطري پت، 1300 cc، نام تجارتي پاك، لبنيات پاستوريزه پاك، ايران
مرجع سازنده : لبنيات پاستوريزه پاك - ايران
مدل :