کد کالا: 10051700000118
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، پرتقال، قوطي فلزي، 250 cc، نام تجارتي زمزم، زمزم تهران، ايران
مرجع سازنده : زمزم تهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000125
نوشابه، انرژي زا، گازدار، با شكر، كولا، قوطي فلزي، 250 cc، نام تجارتي زمزم، زمزم تهران، ايران
مرجع سازنده : زمزم تهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000132
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، كولا، قوطي فلزي، 250 cc، نام تجارتي زمزم، زمزم تهران، ايران
مرجع سازنده : زمزم تهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000149
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، ليمو، بطري پت، 300 cc، نام تجارتي ايزوتونيك، زمزم تهران، ايران
مرجع سازنده : زمزم تهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000156
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، توت فرنگي، بطري پت، 300 cc، نام تجارتي ايزوتونيك، زمزم تهران، ايران
مرجع سازنده : زمزم تهران - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000163
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، كولا، بطري پت، 1.5 lit، نام تجارتي كولاك، كولاك شرق، ايران
مرجع سازنده : كولاك شرق - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000170
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، كولا، بسته شرينك 6 بطري پت، 1.5 lit، نام تجارتي كولاك، كولاك شرق، ايران
مرجع سازنده : كولاك شرق - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000187
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، كولا، بطري پت، 250 cc، نام تجارتي كولاك، كولاك شرق، ايران
مرجع سازنده : كولاك شرق - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000194
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، كولا، بسته شرينك 12 بطري پت، 250 cc، نام تجارتي كولاك، كولاك شرق، ايران
مرجع سازنده : كولاك شرق - ايران
مدل :
کد کالا: 10051700000200
نوشابه، معمولي، گازدار، با شكر، كولا، بطري پت، 300 cc، نام تجارتي كولاك كولا، كولاك شرق، ايران
مرجع سازنده : كولاك شرق - ايران
مدل :