کد کالا: 10060000000063
كنسرو، خوراك بادمجان، قوطي فلزي با در معمولي، 300 g، نام تجارتي يك و يك، فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب، ايران
مرجع سازنده : فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - ايران
مدل :
کد کالا: 10060000000070
كنسرو، خوراك بادمجان، قوطي فلزي آسان بازشو، 405 g، نام تجارتي يك و يك، فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب، ايران
مرجع سازنده : فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - ايران
مدل :
کد کالا: 10060000000087
كنسرو، ماهي تون در روغن گياهي، قوطي فلزي با در معمولي، 180 g، نام تجارتي آتا، آتاكو، ايران
مرجع سازنده : آتاكو - ايران
مدل :
کد کالا: 10060000000094
كنسرو، ماهي تون در روغن گياهي، كارتن 24 قوطي فلزي با در معمولي، 180 g، نام تجارتي آتا، آتاكو، ايران
مرجع سازنده : آتاكو - ايران
مدل :
کد کالا: 10060000000148
كنسرو، بادمجان، قوطي فلزي آسان بازشو، 500 g، نام تجارتي بيژن، محصولات غذايي بيژن، ايران
مرجع سازنده : محصولات غذايي بيژن - ايران
مدل :
کد کالا: 10060000000155
كنسرو، عدس، قوطي فلزي آسان بازشو، 500 g، نام تجارتي بيژن، محصولات غذايي بيژن، ايران
مرجع سازنده : محصولات غذايي بيژن - ايران
مدل :
کد کالا: 10060000000162
كنسرو، ماهي تون در روغن زيتون، قوطي فلزي با در معمولي، 220 g، نام تجارتي بيژن، محصولات غذايي بيژن، ايران
مرجع سازنده : محصولات غذايي بيژن - ايران
مدل :
کد کالا: 10060000000179
كنسرو، ماهي تون در روغن گياهي، قوطي فلزي با در معمولي، 500 g، نام تجارتي بيژن، محصولات غذايي بيژن، ايران
مرجع سازنده : محصولات غذايي بيژن - ايران
مدل :
کد کالا: 10060000000186
كنسرو، لوبيا چيتي و قارچ با سس گوجه فرنگي، بسته شرينك 24 قوطي فلزي آسان بازشو، 430 g، نام تجارتي بدر، مهندسي توليد مواد غذايي هوفرد، ايران
مرجع سازنده : مهندسي توليد مواد غذايي هوفرد - ايران
مدل :
کد کالا: 10060000000193
كنسرو، لوبيا چيتي و قارچ با سس گوجه فرنگي، قوطي فلزي آسان بازشو، 430 g، نام تجارتي بدر، مهندسي توليد مواد غذايي هوفرد، ايران
مرجع سازنده : مهندسي توليد مواد غذايي هوفرد - ايران
مدل :