کد کالا: 10081000000037
عسل، بدون موم، گون، كارتن 12 جار شيشه اي با در فلزي، 330 g، نام تجارتي فاميلا، كشت و صنعت گلبرگ بهاران، ايران
مرجع سازنده : كشت و صنعت گلبرگ بهاران - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000044
عسل، بدون موم، معمولي، كارتن 240 بسته فرم سيل، 20 g، نام تجارتي طراوت، آسيا شور، ايران
مرجع سازنده : آسيا شور - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000051
عسل، بدون موم، معمولي، كارتن 24 بسته فرم سيل، 200 g، نام تجارتي طراوت، آسيا شور، ايران
مرجع سازنده : آسيا شور - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000068
عسل، بدون موم، معمولي، كارتن 40 بسته فرم سيل، 100 g، نام تجارتي طراوت، آسيا شور، ايران
مرجع سازنده : آسيا شور - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000075
عسل، بدون موم، معمولي، كارتن 12 جار شيشه اي با در فلزي، 300 g، نام تجارتي طراوت، آسيا شور، ايران
مرجع سازنده : آسيا شور - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000082
عسل، بدون موم، معمولي، كارتن 6 جار شيشه اي با در فلزي، 850 g، نام تجارتي طراوت، آسيا شور، ايران
مرجع سازنده : آسيا شور - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000099
عسل، بدون موم، معمولي، جار شيشه اي با در فلزي، 850 g، نام تجارتي طراوت، آسيا شور، ايران
مرجع سازنده : آسيا شور - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000105
عسل، بدون موم، معمولي، جار شيشه اي با در فلزي، 300 g، نام تجارتي طراوت، آسيا شور، ايران
مرجع سازنده : آسيا شور - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000112
عسل، بدون موم، معمولي، بسته فرم سيل، 100 g، نام تجارتي طراوت، آسيا شور، ايران
مرجع سازنده : آسيا شور - ايران
مدل :
کد کالا: 10081000000129
عسل، بدون موم، معمولي، بسته فرم سيل، 200 g، نام تجارتي طراوت، آسيا شور، ايران
مرجع سازنده : آسيا شور - ايران
مدل :