کد کالا: 10013000000311
زعفران، پوشال، درجه يك، كارتن 15 جعبه مقوايي 15 ورق مقوايي 1 قوطي پلي استايرني، 0.2 g، نام تجارتي شاهسوند، شاهسوند زرين، ايران
مرجع سازنده : شاهسوند زرين - ايران
مدل :
کد کالا: 10090500000010
خيارشور، ويژه، غير تخميري، جار شيشه اي با در فلزي، 700 g، نام تجارتي يك و يك، فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب، ايران
مرجع سازنده : فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - ايران
مدل :
کد کالا: 10090500000027
خيارشور، ممتاز، غير تخميري، قوطي فلزي با در معمولي، 860 g، نام تجارتي يك و يك، فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب، ايران
مرجع سازنده : فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - ايران
مدل :
کد کالا: 10090500000034
خيارشور، سوپر ويژه، غير تخميري، جار شيشه اي با در فلزي، 700 g، نام تجارتي يك و يك، فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب، ايران
مرجع سازنده : فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - ايران
مدل :
کد کالا: 10090500000041
خيارشور، ممتاز، غير تخميري، حلب، 16 kg، نام تجارتي يك و يك، فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب، ايران
مرجع سازنده : فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب - ايران
مدل :
کد کالا: 10090500000058
خيارشور، ويژه، غير تخميري، جار شيشه اي با در فلزي، 650 g، نام تجارتي آتا، آتاكو، ايران
مرجع سازنده : آتاكو - ايران
مدل :
کد کالا: 10090500000065
خيارشور، ويژه، غير تخميري، كارتن 12 جار شيشه اي، 650 g، نام تجارتي آتا، آتاكو، ايران
مرجع سازنده : آتاكو - ايران
مدل :
کد کالا: 10090500000072
خيارشور، ممتاز، غير تخميري، جار شيشه اي با در فلزي، 650 g، نام تجارتي آتا، آتاكو، ايران
مرجع سازنده : آتاكو - ايران
مدل :
کد کالا: 10090500000089
خيارشور، ممتاز، غير تخميري، كارتن 12 جار شيشه اي، 650 g، نام تجارتي آتا، آتاكو، ايران
مرجع سازنده : آتاكو - ايران
مدل :
کد کالا: 10090500000096
خيارشور، نول، غير تخميري، جار شيشه اي با در فلزي، 650 g، نام تجارتي آتا، آتاكو، ايران
مرجع سازنده : آتاكو - ايران
مدل :