کد کالا: 11683700000011
موتورسيكلت، 2 چرخ، استارت الكتريكي و هندلي، 5 دنده اي، بنزين، توان موتور 11.6 kW در 7500 rpm، نام تجارتي نامي، مدل 150، صنعتي نيرو محركه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي نيرو محركه - ايران
مدل : 150
کد کالا: 11683700000028
موتورسيكلت، 2 چرخ، استارت الكتريكي و هندلي، 5 دنده اي، بنزين، توان موتور 9 kW در 8500 rpm، نام تجارتي نامي، مدل GL150، صنعتي نيرو محركه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي نيرو محركه - ايران
مدل : GL150
کد کالا: 11683700000035
موتورسيكلت، 2 چرخ، استارت الكتريكي و هندلي، 5 دنده اي، بنزين، توان موتور 8.9 kW در 7500 rpm، نام تجارتي نامي، مدل QM-150، صنعتي نيرو محركه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي نيرو محركه - ايران
مدل : QM-150
کد کالا: 11683700000042
موتورسيكلت، 2 چرخ، استارت الكتريكي و هندلي، 5 دنده اي، بنزين، توان موتور 10.2 kW در 7000 rpm، نام تجارتي نامي، مدل BM200، صنعتي نيرو محركه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي نيرو محركه - ايران
مدل : BM200
کد کالا: 11683700000059
موتورسيكلت، 2 چرخ، استارت الكتريكي با ريموت كنترل و هندلي، 5 دنده اي، بنزين، توان موتور 11.3 kW در 7500 rpm، نام تجارتي نامي، مدل TM200، صنعتي نيرو محركه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي نيرو محركه - ايران
مدل : TM200
کد کالا: 11683700000066
موتورسيكلت، 2 چرخ، استارت الكتريكي و هندلي، 4 دنده اي، بنزين، توان موتور 5.75 kW در 8000 rpm، نام تجارتي نامي، مدل BD125، صنعتي نيرو محركه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي نيرو محركه - ايران
مدل : BD125
کد کالا: 11683700000073
موتورسيكلت، 2 چرخ، استارت الكتريكي و هندلي، 5 دنده اي، بنزين، توان موتور 11.5 kW در 8000 rpm، نام تجارتي نامي، مدل QM-200، صنعتي نيرو محركه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي نيرو محركه - ايران
مدل : QM-200
کد کالا: 11683700000080
موتورسيكلت، 2 چرخ، استارت الكتريكي و هندلي، 5 دنده اي، بنزين، توان موتور 11.6 kW در 7500 rpm، نام تجارتي نامي، مدل 200، صنعتي نيرو محركه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي نيرو محركه - ايران
مدل : 200
کد کالا: 11683700000097
موتورسيكلت، 2 چرخ، استارت الكتريكي و هندلي، 5 دنده اي، بنزين، توان موتور 7.58 kW در 8000 rpm، نام تجارتي نامي، مدل 125، صنعتي نيرو محركه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي نيرو محركه - ايران
مدل : 125
کد کالا: 11683700000103
موتورسيكلت، 2 چرخ، استارت الكتريكي و هندلي، 4 دنده اي، بنزين، توان موتور 10.41 kW در 8175rpm، نام تجارتي همتاز، مدل 200، جهان همتا سيكلت بناب، ايران
مرجع سازنده : جهان همتا سيكلت بناب - ايران
مدل : 200