کد کالا: 10550700000437
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، تك كمپرسور، ظرفيت سرمايش 25 Rt، توان الكتريكي 17.1 kW، مدل MRLCW 25-1، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي مهكوه تهويه - ايران
مدل : MRLCW 25-1
کد کالا: 10550700000444
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 8 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 320 Rt، توان الكتريكي 213.9 kW، مدل MRLCW 320-8، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي مهكوه تهويه - ايران
مدل : MRLCW 320-8
کد کالا: 10550700000451
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 7 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 280 Rt، توان الكتريكي 188.2 kW، مدل MRLCW 280-7، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي مهكوه تهويه - ايران
مدل : MRLCW 280-7
کد کالا: 10550700000468
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 6 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 240 Rt، توان الكتريكي 160.3 kW، مدل MRLCW 240-6، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي مهكوه تهويه - ايران
مدل : MRLCW 240-6
کد کالا: 10550700000475
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 5 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 200 Rt، توان الكتريكي 133.1 kW، مدل MRLCW 200-5، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي مهكوه تهويه - ايران
مدل : MRLCW 200-5
کد کالا: 10550700000482
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 4 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 160 Rt، توان الكتريكي 107.3 kW، مدل MRLCW 160-4، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي مهكوه تهويه - ايران
مدل : MRLCW 160-4
کد کالا: 10550700000499
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 4 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 140 Rt، توان الكتريكي 92.9 kW، مدل MRLCW 140-4، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي مهكوه تهويه - ايران
مدل : MRLCW 140-4
کد کالا: 10550700000505
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 4 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 120 Rt، توان الكتريكي 77.1 kW، مدل MRLCW 120-4، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي مهكوه تهويه - ايران
مدل : MRLCW 120-4
کد کالا: 10550700000512
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 4 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 100 Rt، توان الكتريكي 70.7 kW، مدل MRLCW 110-4، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي مهكوه تهويه - ايران
مدل : MRLCW 110-4
کد کالا: 10550700000529
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، تك كمپرسور، ظرفيت سرمايش 20 Rt، توان الكتريكي 12.6 kW، مدل MRLCW 20-1، صنعتي مهكوه تهويه، ايران
مرجع سازنده : صنعتي مهكوه تهويه - ايران
مدل : MRLCW 20-1