کد کالا: 10550100000921
مشعل، نوع سوخت گاز، يك مرحله اي، فن دار، ظرفيت حرارتي 90000 kcal\h، مدل G 9، آترا افروز تيوا، ايران
مرجع سازنده : آترا افروز تيوا - ايران
مدل : G 9
کد کالا: 10550100002048
مشعل، نوع سوخت گاز و گازوئيل، سه مرحله اي، فن دار، ظرفيت حرارتي 7880000 kcal\h، مدل D75، آترا افروز تيوا، ايران
مرجع سازنده : آترا افروز تيوا - ايران
مدل : D75
کد کالا: 10550100002055
مشعل، نوع سوخت گاز و گازوئيل، سه مرحله اي، فن دار، ظرفيت حرارتي 6830000 kcal\h، مدل D65، آترا افروز تيوا، ايران
مرجع سازنده : آترا افروز تيوا - ايران
مدل : D65
کد کالا: 10550100002062
مشعل، نوع سوخت گاز و گازوئيل، سه مرحله اي، فن دار، ظرفيت حرارتي 5650000 kcal\h، مدل D50، آترا افروز تيوا، ايران
مرجع سازنده : آترا افروز تيوا - ايران
مدل : D50
کد کالا: 10550100002079
مشعل، نوع سوخت گاز و گازوئيل، سه مرحله اي، فن دار، ظرفيت حرارتي 4700000 kcal\h، مدل D40، آترا افروز تيوا، ايران
مرجع سازنده : آترا افروز تيوا - ايران
مدل : D40
کد کالا: 10550100002086
مشعل، نوع سوخت گاز و گازوئيل، دو مرحله اي، فن دار، ظرفيت حرارتي 3500000 kcal\h، مدل D30، آترا افروز تيوا، ايران
مرجع سازنده : آترا افروز تيوا - ايران
مدل : D30
کد کالا: 10550100002093
مشعل، نوع سوخت گاز و گازوئيل، دو مرحله اي، فن دار، ظرفيت حرارتي 2700000 kcal\h، مدل D25، آترا افروز تيوا، ايران
مرجع سازنده : آترا افروز تيوا - ايران
مدل : D25
کد کالا: 10550100002109
مشعل، نوع سوخت گاز و گازوئيل، دو مرحله اي، فن دار، ظرفيت حرارتي 2250000 kcal\h، مدل D20، آترا افروز تيوا، ايران
مرجع سازنده : آترا افروز تيوا - ايران
مدل : D20
کد کالا: 10550100002116
مشعل، نوع سوخت گاز و گازوئيل، دو مرحله اي، فن دار، ظرفيت حرارتي 1720000 kcal\h، مدل D15، آترا افروز تيوا، ايران
مرجع سازنده : آترا افروز تيوا - ايران
مدل : D15
کد کالا: 10550100002123
مشعل، نوع سوخت گاز و گازوئيل، دو مرحله اي، فن دار، ظرفيت حرارتي 1200000 kcal\h، مدل D10، آترا افروز تيوا، ايران
مرجع سازنده : آترا افروز تيوا - ايران
مدل : D10