کد کالا: 10551400000215
اواپراتور، سقفي، نوع مبرد R-134a، برفك زدايي الكتريكي، ظرفيت 25 kW، دماي سردخانه -10 - 10 °C، مدل ACQT250B5، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : ACQT250B5
کد کالا: 10551400000222
اواپراتور، سقفي، نوع مبرد R-134a، برفك زدايي الكتريكي، ظرفيت 20.1 kW، دماي سردخانه -10 - 10 °C، مدل ACQT250A5، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : ACQT250A5
کد کالا: 10551400000239
اواپراتور، سقفي، نوع مبرد R-134a، برفك زدايي الكتريكي، ظرفيت 18.9 kW، دماي سردخانه -10 - 10 °C، مدل ACQT245B5، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : ACQT245B5
کد کالا: 10551400000246
اواپراتور، سقفي، نوع مبرد R-134a، برفك زدايي الكتريكي، ظرفيت 15.7 kW، دماي سردخانه -10 - 10 °C، مدل ACQT245A5، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : ACQT245A5
کد کالا: 10551400000253
اواپراتور، سقفي، نوع مبرد R-134a، برفك زدايي الكتريكي، ظرفيت 11.5 kW، دماي سردخانه -10 - 10 °C، مدل ACQT240B5، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : ACQT240B5
کد کالا: 10551400000260
اواپراتور، سقفي، نوع مبرد R-134a، برفك زدايي الكتريكي، ظرفيت 9.9 kW، دماي سردخانه -10 - 10 °C، مدل ACQT240A5، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : ACQT240A5
کد کالا: 10551400000277
اواپراتور، سقفي، نوع مبرد R-134a، برفك زدايي الكتريكي، ظرفيت 7.7 kW، دماي سردخانه -10 - 10 °C، مدل ACQT235B5، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : ACQT235B5
کد کالا: 10551400000284
اواپراتور، سقفي، نوع مبرد R-134a، برفك زدايي الكتريكي، ظرفيت 5.9 kW، دماي سردخانه -10 - 10 °C، مدل ACQT235A5، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : ACQT235A5
کد کالا: 10551400000291
اواپراتور، سقفي، نوع مبرد R-134a، برفك زدايي الكتريكي، ظرفيت 5.5 kW، دماي سردخانه -10 - 10 °C، مدل ACQT140B5، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : ACQT140B5
کد کالا: 10551400000307
اواپراتور، سقفي، نوع مبرد R-134a، برفك زدايي الكتريكي، ظرفيت 4.7 kW، دماي سردخانه -10 - 10 °C، مدل ACQT140A5، توليدي مهراصل، ايران
مرجع سازنده : توليدي مهراصل - ايران
مدل : ACQT140A5