کد کالا: 10549900000019
كوره هواي گرم، نوع سوخت گاز و گازوئيل، زميني، ظرفيت حرارتي 900000 kcal\h، دبي هوا 52700 m^3\h، مدل MDH900، تهويه و تاسيسات مكش و دهش، ايران
مرجع سازنده : تهويه و تاسيسات مكش و دهش - ايران
مدل : MDH900
کد کالا: 10549900000026
كوره هواي گرم، نوع سوخت گاز و گازوئيل، زميني، ظرفيت حرارتي 1000000 kcal\h، دبي هوا 60000 m^3\h، مدل MDH1000، تهويه و تاسيسات مكش و دهش، ايران
مرجع سازنده : تهويه و تاسيسات مكش و دهش - ايران
مدل : MDH1000
کد کالا: 10549900000033
كوره هواي گرم، نوع سوخت گاز و گازوئيل، زميني، ظرفيت حرارتي 800000 kcal\h، دبي هوا 44500 m^3\h، مدل MDH800، تهويه و تاسيسات مكش و دهش، ايران
مرجع سازنده : تهويه و تاسيسات مكش و دهش - ايران
مدل : MDH800
کد کالا: 10549900000040
كوره هواي گرم، نوع سوخت گاز و گازوئيل، زميني، ظرفيت حرارتي 700000 kcal\h، دبي هوا 38000 m^3\h، مدل MDH700، تهويه و تاسيسات مكش و دهش، ايران
مرجع سازنده : تهويه و تاسيسات مكش و دهش - ايران
مدل : MDH700
کد کالا: 10549900000057
كوره هواي گرم، نوع سوخت گاز و گازوئيل، زميني، ظرفيت حرارتي 600000 kcal\h، دبي هوا 33900 m^3\h، مدل MDH600، تهويه و تاسيسات مكش و دهش، ايران
مرجع سازنده : تهويه و تاسيسات مكش و دهش - ايران
مدل : MDH600
کد کالا: 10549900000064
كوره هواي گرم، نوع سوخت گاز و گازوئيل، زميني، ظرفيت حرارتي 500000 kcal\h، دبي هوا 30500 m^3\h، مدل MDH500، تهويه و تاسيسات مكش و دهش، ايران
مرجع سازنده : تهويه و تاسيسات مكش و دهش - ايران
مدل : MDH500
کد کالا: 10549900000071
كوره هواي گرم، نوع سوخت گاز و گازوئيل، زميني، ظرفيت حرارتي 400000 kcal\h، دبي هوا 22700 m^3\h، مدل MDH400، تهويه و تاسيسات مكش و دهش، ايران
مرجع سازنده : تهويه و تاسيسات مكش و دهش - ايران
مدل : MDH400
کد کالا: 10549900000088
كوره هواي گرم، نوع سوخت گاز و گازوئيل، زميني، ظرفيت حرارتي 300000 kcal\h، دبي هوا 15600 m^3\h، مدل MDH300، تهويه و تاسيسات مكش و دهش، ايران
مرجع سازنده : تهويه و تاسيسات مكش و دهش - ايران
مدل : MDH300
کد کالا: 10549900000095
كوره هواي گرم، نوع سوخت گاز و گازوئيل، زميني، ظرفيت حرارتي 250000 kcal\h، دبي هوا 13800 m^3\h، مدل MDH250، تهويه و تاسيسات مكش و دهش، ايران
مرجع سازنده : تهويه و تاسيسات مكش و دهش - ايران
مدل : MDH250
کد کالا: 10549900000101
كوره هواي گرم، نوع سوخت گاز و گازوئيل، زميني، ظرفيت حرارتي 200000 kcal\h، دبي هوا 10800 m^3\h، مدل MDH200، تهويه و تاسيسات مكش و دهش، ايران
مرجع سازنده : تهويه و تاسيسات مكش و دهش - ايران
مدل : MDH200