کد کالا: 10550700000192
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 4 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 200 Rt، توان الكتريكي 131.7 kW، مدل TWC_200_4، تهويه، ايران
مرجع سازنده : تهويه - ايران
مدل : TWC_200_4
کد کالا: 10550700000208
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 4 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 160 Rt، توان الكتريكي 115.6 kW، مدل TWC_160_4، تهويه، ايران
مرجع سازنده : تهويه - ايران
مدل : TWC_160_4
کد کالا: 10550700000215
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 4 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 140 Rt، توان الكتريكي 94.1 kW، مدل TWC_140_4، تهويه، ايران
مرجع سازنده : تهويه - ايران
مدل : TWC_140_4
کد کالا: 10550700000222
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 2 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 120 Rt، توان الكتريكي 82 kW، مدل TWC_120_2، تهويه، ايران
مرجع سازنده : تهويه - ايران
مدل : TWC_120_2
کد کالا: 10550700000239
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 2 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 100 Rt، توان الكتريكي 67.5 kW، مدل TWC_100_2، تهويه، ايران
مرجع سازنده : تهويه - ايران
مدل : TWC_100_2
کد کالا: 10550700000246
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 2 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 80 Rt، توان الكتريكي 57.6 kW، مدل TWC_080_2، تهويه، ايران
مرجع سازنده : تهويه - ايران
مدل : TWC_080_2
کد کالا: 10550700000253
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 2 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 70 Rt، توان الكتريكي 46.7 kW، مدل TWC_070_2، تهويه، ايران
مرجع سازنده : تهويه - ايران
مدل : TWC_070_2
کد کالا: 10550700000260
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 2 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 60 Rt، توان الكتريكي 40.3 kW، مدل TWC_060_2، تهويه، ايران
مرجع سازنده : تهويه - ايران
مدل : TWC_060_2
کد کالا: 10550700000277
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 2 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 50 Rt، توان الكتريكي 32 kW، مدل TWC_050_2، تهويه، ايران
مرجع سازنده : تهويه - ايران
مدل : TWC_050_2
کد کالا: 10550700000284
چيلر تراكمي، آب خنك، رفت و برگشتي، 2 كمپرسور، ظرفيت سرمايش 40 Rt، توان الكتريكي 25.4 kW، مدل TWC_040_2، تهويه، ايران
مرجع سازنده : تهويه - ايران
مدل : TWC_040_2