کد کالا: 11590000000019
صفحه كليد، با سيم، نوع رابط USB، سري FCR، مدل FCR-5730، صنايع رايانه فراسو، ايران
مرجع سازنده : صنايع رايانه فراسو - ايران
مدل : FCR-5730
کد کالا: 11590000000026
صفحه كليد، با سيم، نوع رابط USB، سري FCR، مدل FCR-2235، صنايع رايانه فراسو، ايران
مرجع سازنده : صنايع رايانه فراسو - ايران
مدل : FCR-2235
کد کالا: 11590000000033
صفحه كليد، با سيم، نوع رابط PS/2، سري FCR، مدل FCR-2990، صنايع رايانه فراسو، ايران
مرجع سازنده : صنايع رايانه فراسو - ايران
مدل : FCR-2990
کد کالا: 11590000000040
صفحه كليد، با سيم، نوع رابط USB، سري FCR، مدل FCR-5757، صنايع رايانه فراسو، ايران
مرجع سازنده : صنايع رايانه فراسو - ايران
مدل : FCR-5757
کد کالا: 11590000000057
صفحه كليد، با سيم، نوع رابط USB، سري FCR، مدل FCR-5710، صنايع رايانه فراسو، ايران
مرجع سازنده : صنايع رايانه فراسو - ايران
مدل : FCR-5710
کد کالا: 11590000000064
صفحه كليد، با سيم، نوع رابط PS/2، سري FCR، مدل FCR-5200، صنايع رايانه فراسو، ايران
مرجع سازنده : صنايع رايانه فراسو - ايران
مدل : FCR-5200
کد کالا: 11590000000071
صفحه كليد، بي سيم، نوع رابط USB، سري FCR، مدل FCR-6500RF، صنايع رايانه فراسو، ايران
مرجع سازنده : صنايع رايانه فراسو - ايران
مدل : FCR-6500RF
کد کالا: 11590000000088
صفحه كليد، با سيم، نوع رابط USB، سري FCR، مدل FCR-Z30، صنايع رايانه فراسو، ايران
مرجع سازنده : صنايع رايانه فراسو - ايران
مدل : FCR-Z30
کد کالا: 11590000000095
صفحه كليد، با سيم، نوع رابط USB، سري FCR، مدل FCR-3430، صنايع رايانه فراسو، ايران
مرجع سازنده : صنايع رايانه فراسو - ايران
مدل : FCR-3430
کد کالا: 11590000000101
صفحه كليد، با سيم، نوع رابط USB، سري FCR، مدل FCR-3200، صنايع رايانه فراسو، ايران
مرجع سازنده : صنايع رايانه فراسو - ايران
مدل : FCR-3200